Как образуваме въпроси в Present Simple и Past Simple?

Задаването на въпроси е умение, което отваря много врати пред нас. Чрез общуването с друг човек можем да се сдобием с изключително ценна информация, стига да знаем как и какво да попитаме. Можем да помогнем на някой друг да намери собствения си отговори или да си проправим пътя в трудна или объркваща ситуация. Да не си спестяваме въпросите е изключително важно усилие при поддържането на смислена комуникация. Това важи не само, когато ползваме чужд език, но именно тогава има още причини да не питаме достатъчно уверено.

въпроси в present simple

1

Основни правила при задаването на въпроси на английски език

Ще си припомним как задаваме въпроси на английски и ще приложим правилата към следното изречение в произволно глаголно време:

Tom will still be living here next year. (Future Continuous Tense)

 

1. Ако задаваме общ въпрос (general question), на който очакваме отговор с “ДА” или “НЕ”, спомагателният глагол минава на първо място в изречението, пред подлога, в случая Tom (т.нар. инверсия):

Will
Tom still be living here next year? Yes, he will./ No, he won’t.

2. Когато задаваме въпроси към подлога на изречението, най-често с who? или what?, НЕ ПРОМЕНЯМЕ словореда на изречението.

Who will still be living here next year? Tom.

3. За да зададем въпрос към част на изречението, различна от подлога, МЕСТИМ СПОМАГАТЕЛНИЯ ГЛАГОЛ (ако е един) или първия спомагателен, ако са повече от един, ПРЕД ПОДЛОГА.

Where will Tom be living next year? Here.

When will Tom be living here? Next year.

 

Why will he still be living here? I thought he didn’t like it.

 

Когато образуваме въпрос, с който търсим конкретен отговор (special question), спомагателният глагол остава втори, след въпросителната дума (question word), а именно: where, when, why, who, what, whose,how, how much, how old, how far и т.н.

Тук има една съществена разлика, която важи именно за СЕГАШНО ПРОСТО и МИНАЛО ПРОСТО и на която се спряхме в предходната статия, но ще повторим още веднъж по-долу.  

2

DO/DOES/DID и двете прости времена

Всеки единичен глагол в простите времена в английския език съдържа в себе си основна форма (infinitive) и спомагателния глагол do в сегашна (do, does) или минала форма (did).

Така при въпроси в Present Simple и Past Simple, за да спазим правилото за инверсия, от основния глагол “изваждаме” “скрития” спомагателен глагол, който застава пред подлога.

 

3

Примерни въпроси

Нека вземем няколко примера. Първо ще задаваме по-буквални въпроси, а след това и последващи логични въпроси (follow-up questions).


– Сегашно просто


а) Не забравяме, че за I, you, we и they, глаголът съвпада с основната си форма, а въпросите задаваме с -do.


My sister and I sometimes order food in the evenings.

Do you order food for yourself (or cook)?

What do you order?

When do you order food?

How often do you order food?


Why do you do that?

Why don’t you cook?

Do you get pizzas or sushi?


Who orders the food?

Въпросът ‘кой’  към подлога се задава в 3то лице единствено число и затова глаголът изисква окончание s.


б) За he, she и it към основната форма добавяме -s/-es, с въпросите задаваме с -does:


My English friend functions much better in cooler weather.

Does your friend function much better in cooler weather?

When does your friend function better?

How does your friend feel in hot summer weather?

Why does he feel like that?

Who functions much better in cooler weather?– Минало просто

а) Правилни глаголи

Правилните глаголи получават окончание -ed, а въпросите задаваме с -did.


Alice worked as a waitress in a strange restaurant in Brighton two years ago .

Did she work as a waitress?

Who worked as a waitress?

Where did she work?

What kind of place did she work in?

What did she do?

When did she work there?

Why did she decide to do it?

How long did she stay?

Did she get on well with her co-workers?б) Неправилни глаголи

Тук за разлика от правилните глаголи миналата форма е отделна дума и окончанието -did не е видимо. Това може да е объркващо, но помним от видеото, че миналата форма е комбинация от -did и основната форма на глагола.

Напр. drove = did + drive, got = did + get, felt = did + feel и т.н.


Last week my friend drove me through Bulgaria very very fast.

Did your friend drive you through Bulgaria?

Who drove you through Bulgaria very very fast?

When did your friend drive you through Bulgaria very very fast?

Where did he drive you?

How did he drive?


How did you feel?

Didn’t the police stop you?

Did it rain?

4

Особености на въпросите с глагола be

С глагола “be” oбразуваме въпроси, като местим съответната форма на глагола пред подлога.

Не въвеждаме do / does или did!

My hobby is watching song contests.

Is your hobby watching song contests?

What is your hobby?

I am so sorry about what happened.

What are you so sorry about?

Why are you so sorry?

Who is so sorry?

In the summer I am always full of energy.

Are you always full of energy in the summer?

Who is always full of energy in the summer?

When are you always full of energy?

Aren’t you too hot?

They are never on their phones when they’re around people.

Are they ever on their phones when they’re around people?

When are they never on their phones?

In what situations are they never on their phones?

Learning Bulgarian is a very useful skill.

Is learning Bulgarian a very useful skill?

What is a very useful skill?

Why is learning Bulgarian a very useful skill?

Isn’t it difficult to learn?

Is it more difficult than learning English?

We were always late for the first lesson in the morning last year.

Were we always late for the first lesson in the morning last year?

Who was always late?

What were you always late for?

When were you always late?

Why were you always late?

Weren’t you ashamed?

This man was an ex-army taekwondo expert.

Was this man an ex-army taekwondo expert?

Who was an ex-army taekwondo expert?

What kind of expert was this man?

Ето и откъс от една история.

Прочети я и задай колкото въпроси ти хрумнат. Попитай и за неща, които би искал да знаеш, но няма информация за тях.

 

Today I am a freelance lawyer. I realize how difficult my life was at university. I didn’t have enough money to support myself. I worked in a lot of restaurants and I was a terrible waitress. People shouted at me. And It was difficult because then I worked 12 hour shifts and felt really tired. There wasn’t a lot of training.It was a great experience but it was quite extreme.

 

Сподели:

Facebook
Pinterest
WhatsApp