Само сегашно просто време ли използваме, когато говорим за навиците си?

Как говорим за навиците си на английски език?
И само в СЕГАШНО ПРОСТО време ли разказваме за тях?

Всъщност се оказва, че има доста нюанси, които предаваме с цял набор от времена в английския език, различни от сегашно просто. 

Ето някои интересни детайли, които ще ни помогната да се изразяваме по-точно и ще обогатят речта ни.


сегашно просто време

Coffee vector created by stories – www.freepik.com

Да започнем все пак с титуляра в тази категория Present Simple Tense (сегашно просто време) и няколко цитата:

 

 

“I write every morning as soon after first light as possible”. Ernest Hemingway

 

“I only drink champagne on two occasions: when I am in love and when I am not.” Coco Chanel

 

“I often sacrifice two hours of sleep just so I can have the quiet two hours that I need before the whole house wakes up, including the animals.”   Dwayne “The Rock” Johnson   

Последният цитат е от поредицата Daily Routines на сайта Balance The Grind, която в лични интервюта изследва навиците, графиците и ежедневието на успешни личности, художници, основатели на компании, бизнес мениджъри, писатели, спортисти и др. Рубриката разглежда как успешните хора по света създават, подреждат и управляват деня си и я препоръчваме като източник на автентичен език и любопитно четиво.

 

Най-честата употреба на сегашно просто време е свързана с изразяване на повтарящи се действия и навици в настоящето.

Можем да попаднем на безброй такива примери от всекидневието – от рутинни дейности, които се повтарят отново и отново, през навици, които ни “провалят” или ни “гарантират” успех. 

I have a glass of hot lemon water first thing in the morning.

Lots of people struggle with procrastination every single day.

И за да разширим малко темата за навиците,краткото видео по-долу предлага различна гледна точка към проблема с отлагането (procrastination).

По-долу разказваме за

Навици в миналото с Past Simple, used to и would

Когато говорим за действия и състояния, които са били обичайни в миналото, но вече не се случват, си служим с used to/didn’t use to + infinitive. 

We used to spend our summer holiday in the same country house every year.


Children used to stand up when an adult came into the room.


I didn’t use to like carrots but now I love them.


People used to go dancing a lot in the old days.

Used to + infinitive си прилича с to be used to something/doing something по вид, но второто се превежда като ‘свикнал съм да’.

I’m used to getting up early on weekdays. – Свикнал съм да ставам рано през седмицата.

Можем да използваме и would + infinitive, за да изразим повтарящо се действие или навик в миналото, които вече не са валидни. Често присъства в истории, когато разказваме за последователност от действия, характерни за някой човек. Помним, че would не се използва за състояния, т.е. не се комбинира със статични глаголи (глаголи, които изразяват мнения, емоции и усещания, напр. agree, believe, imagine, know, feel, dislike, love, hear и др.)

And my grandpa would come back home. We would sit by the fire and he would read to me. And then he would light his pipe and tell me about his life at sea.

Обичайно е да използваме минало просто време, за да изразим навици в миналото, с тази разлика, че не става ясно дали те са валидни и в настоящето.

I went to ballet classes as a child.

We visited my grandparents every summer.

Тук може да проверите доколко сте разбрали правилата.

Present Continuous and Past Continuous за навици, които не одобряваме

Една интересна употреба на сегашно и минало продължително в комбинация с always, forever, constantly, all the time. Става въпрос за често повтарящи се действия и навици, които предизвикват раздразнение у говорещия:

He is always chewing loudly.

My coworker is forever spacing out and not listening during discussions.

Our boss was constantly correcting everyone at the table.

My parents were checking on me all the time when I was a teenager.

I worked in a lot of restaurants and I was a terrible waitress. I was always dropping things and people shouted at me and all.

Ако просто констатираме някакво често случващо се действие в сегашен или минал момент, но оставаме неутрални, използваме сегашно просто или минало просто:

He always chews loudly.

My coworker spaces out and doesn’t listen to discussions.

Our boss constantly corrects everyone at the table.

My parents checked on me all the time when I was a teenager.

Will + Infinitive - за описание на характерни навици и поведение в настоящето

Интересна употреба е използването на will + Infinitive за описание на характерни навици и поведение в настоящето. Обърнете внимание, че в изреченията по-долу спокойно бихме могли да изпозлваме сегашно просто време, тъй като говорим за нещо обичайно, а не за бъдещето.

After wrapping up his work for the day, Clear will head to the gym in the late afternoons. He will go to bed at around 10.30 p.m., but not before getting ready for the next day.

When I’m not working, I’ll be on my laptop checking social media.

I usually cook but sometimes I’ll order myself a burger.

If I’m with friends, I’ll often go the whole evening without checking my phone.

И за да обобщим, помислете какви са някои от възможните варианти за довършване на текста по-долу: 

When we were children, my sister and I used to spend the summers in our grandparents’ village. We would ………………. and ………………… but we never …………………. . My grandma was a wonderful cook and she used to …………….

My sister was always ………………………………….. which made me crazy.

Those days are gone now and we don’t ………………………. very often. We’re both busy with work and family life. However, we will still drive to the village some Sundays and ……………………………………. and my sister is still …………………, which reminds me of sweet childhood times.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Сподели:

Facebook
Pinterest
WhatsApp